ارتباط با ناظر سازمان توسعه و تجارت ایران

سرکار خانم مینو امیرنانی

تلفن:21913000  

Amirnani@tpo.ir