چاپ و طراحی

بدینوسیله کانون آگهی یزدا به مدیریت  خانم آزاده مستعانی بعنوان ناشر کتاب ویژه نمایشگاه  معرفی می گردند. متقاضیان محترم می توانند جهت درج نام، مشخصات و آگهی خود در کتاب ویژه نمایشگاه همچنین کسب اطلاعات در خصوص تعرفه های کتاب ویژه نمایشگاه با شماره های:
تلفن :9-02188644738 و شماره تلگرام 09361272319
یا پست الکترونیکی:  yazda.ads@gmail.com تماس حاصل فرمایند.