شانزدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی با مشارکت وزارت ورزش و جوانان